New Step by Step Map For बाराखडी

उदा. क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, द, ण त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ, म

star well being insurance plan policy in marathi

Конкурс грантов на бесплатное обучение и проживание на курсах в Праге

सजातीय स्वर : एकाच उच्चार स्थांनामधून जाणार्‍या स्वरांना सजातीय स्वर असे म्हणतात. अ-आ, उ-ऊ, ओ-औ, इ-ई, ए-ऐ

आपण बोलताना मध्ये मध्ये थांबतो.वाचता...

It's essential to create at the least 25 people about product or service. Techniques for crafting critiques post cancel We're currently processing your critique and We're going to email you at once That is full.

व्यंजनांचे अन्य प्रकार संयुक्त व्यंजन दोन आणि दोनपेक्षा जास्त व्यंजन मिळून बनणाऱ्या व्यंजनांना ‘संयुक्त व्यंजन‘ म्हणतात. हे एकूण चार व्यंजन आहे.

पोटशब्द संधी जोडशब्द रत्न+ छाया न्+ छ् रत्नच्छाया शब्द+ छल द्+छ् शब्दच्छल उच्चार[संपादन]

दोन समान स्वर एकमेकापुढे आले तर त्या दोघांबद्दल त्याच जातीचा दीर्घ स्वर येतो.

या 'अ'च्या दीर्घ उच्चारांना मराठीत अक्षरचिन्ह उपलब्ध नाही.

पहिल्या पाच वर्गांपैकी अनुनासिकाशिवाय कोणत्याही व्यंजनापुढे कठोर व्यंजन आले असता

मग हे उच्चारण ध्वनी लिहून चिन्ह म्हणून लिहिले जाते, मग जेव्हा हे चिन्ह ध्वनी व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाते तेव्हा त्यास ‘वर्ण‘ असे म्हणतात.

मृद वर्ण get more info – ज्या वर्णाचा उच्चार सौम्यपणे होतो त्यांना मृद वर्ण असे म्हणतात. -उदा. ग, घ ज, झ, द, ध ब ,भ

परंतु वाचायला आणि लिहायला येण्यासाठी सर्वप्रथम शिकावे लागते ती म्हणजे “बाराखडी.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *